ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ ศ. 2555 ทุกสถานประกอบการจะต้องปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 07.30 -11.00 น.

ทั้งนี้ แผนการซ้อมอพยพหนีไฟได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานภายในศูนย์การค้าเป็นอย่างดี ร่วมถึงวิทยากรและแผนกป้องกันอัคคีภัย ที่ให้ความรู้เรื่องระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสัญญาณตือนภัยทั้งหมดที่มีการติดตั้งภายในศูนย์การค้า และให้คำแนะนำการอพยพหนีไฟที่ถูกวิธีอีกด้วย

ภาพบรรยากาศซ้อมอพยพหนีไฟ