Mini Fashion Show สุดจี๊ดจากตัวแทนนักศึกษา สาขาแฟชั่นจาก 3 มหาวิทยาลัย

Mini Fashion Show สุดจี๊ดจากตัวแทนนักศึกษา สาขาแฟชั่นจาก 3 มหาวิทยาลัย (ม.กรุงเทพ /ม.รังสิต /ม.มศว) 

ร่วมกับ UMD Department โดยใช้สินค้าจากร้านต่างๆ ใน UMD Department เป็นหลักในการออกแบบโชว์

ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา