ตำแหน่ง อัตรา วันที่ประกาศ
พนักงานเก็บเงินลานจอด 1 27 July 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบแจกบัตรจอดรถตามประเภทลูกค้า ตามจุดปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
 2. เก็บค่าที่จอดรถตามระเบียบที่กำหนด
 3. ตรวจสอบและส่งเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของบริษัท
 4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับลานจอดให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบบการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ และมีควาอดทน
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าเครื่องแคชเชียร์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอิ่นๆ

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เข้างานตามเวลาที่หัวหน้างานกำหนด)
 • ปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์
 • มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1-2 วันตามตารางกะ

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวัตร เบอร์มือถือ 084-698-2844 หรือ เบอร์ 02-512-5000 ต่อ 526 ***

สมัครงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวน้าทีมรักษาความปลอดภัย 1 27 July 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รักษาความปลอดภัยโดยรอบ พื้นที่อาคารศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์
 2. ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรให้ไปตามนโยบายของบริษัท
 3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า
 4. สามารถเข้างานเป็นกะได้ และปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ได้

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชาย-หญิง อายุ 19-55 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือโรคต้องห้าม (ตามข้อกำหนดกพ.)
 • มีความช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติดี
 • มีความรู้ในการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยหรืองานจราจร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวัตร เบอร์มือถือ 084-698-2844 หรือ เบอร์ 02-512-5000 ต่อ 526 ***

สมัครงาน
พนักงานป้องกันอัคคีภัย (Fireman) 1 27 July 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร เช่น FHC ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ และ ป้าย FIRE EXIT เป็นต้น
 2. ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอัคคีภัยทุกประเภท เช่น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย หรือการใช้งานอุปกรณ์ผิดประเภท เป็นต้น
 3. ตรวจสอบเอกสาร HOT WORK และครัวร้อน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ
 4. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 5. จัดทำรายงานประจำวัน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 6. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่าย/แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี ทั้งกรณีปกติและฉุกเฉิน
 7. ให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการบริการต่างๆ แก่ผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 19-40 ปี
 2. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค (ตามข้อกำหนดกพ.)
 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, และการป้องกันอัคคีภัยระดับ advance
 5. มีวินัยในการปฏิบัติงาน ซื่สัตย์ ทัศนคติดี
 6. มีความรู้เกี่ยวกับงาน Hotwork/fireman หรือมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดับเพลิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน
เจ้าหน้าขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้า 1 7 February 2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการขายพื้นที่เช่าในส่วน Shopping Mall พื้นที่เช่าทำกิจกรรม ให้ได้ตามเป้าหมาย
 2. ตรวจสอบเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง
 3. นำเสนอและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายพื้นที่เช่าต่อผู้บังคับบัญชา ตามสภาวะตลาด
 4. ประสานงานฝ่ายการตลาดและแผนกผู้เช่าสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพื้นที่เช่า และการกระจายข่าวกิจกรรมให้แก่ผุ้เช่าในโครงการให้รับทราบ
 5. จัดทำรายงานการสรุปการขายพื้นที่เช่าประจำเดือนเปรียบเทียบแผน พร้อมติดตามการต่อสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขของสัญญา

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 27-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้ายงานขายพื้นที่เช่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (หากผ่านงานขายพื้นที่เช่าในส่วน Shopping Mall มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หรือมีประสบการณ์งานขายด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของงานพื้นที่เช่าและกลุ่มลูกค้า
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ตกแต่งและออกแบบ Display(ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์) 1 10 December 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบงานตกแต่งภายในศูนย์ฯ ให้สวยงามและสอดคล้องกับกิจกรรม หรือเทศกาล เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังศูนย์ฯ อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ด้วย
 2. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจากับ Supplier, ผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี
 3. ดูแลการตกแต่งและออกแบบ Display ของศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามธีมที่กำหนด
 4. สรรหา supplier ในการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในแต่ละปีของหน่วยงาน

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปการตลาด สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์,สาขาการตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D /Sketch Up, Photoshop, Illustrator ได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ Display,Decoration,VM ในศูนย์การค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน